Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen

Onderzoeksplan decentrale waterkringloop

De opdracht

De Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA) wil toewerken naar een circulaire waterketen in 2050. Hiermee wordt ingespeeld op de grote uitdagingen waar Rotterdam voor staat: extreem weer, droogte, circulaire economie en stedelijke verdichting in een kwetsbare delta. Om inzicht te krijgen in die circulaire waterketen worden experimenteertrajecten gevolgd en gefaciliteerd. Het project in BlueCity draagt bij aan vraagstukken over decentrale kringloopsluiting bij (afval)watersystemen op gebouwniveau.

Context

In 2019 start BlueCity (een broedplaats voor circulaire bedrijven in het oude Tropicana in Rotterdam) met de verbouw van haar evenementenlocatie waarbij op verschillende manieren gezocht wordt naar het maximaal toepassen van circulaire principes. Voor het sluiten van de waterkringloop komt BlueCity in contact met SEMiLLA Sanitation Hubs (SEMiLLA) en de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA). Copper8 wordt gevraagd om een onderzoeksplan op te stellen voor het onderzoeksproject van een decentrale waterkringloop middels het plaatsen van een proefinstallatie en de impact daarvan op de collectieve voorziening van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering.

De vraag

Stel een onderzoeksplan op voor het experiment ‘BlueCity Circular Water’ waarmee we inzicht krijgen in de haalbaarheid en schaalbaarheid van een lokale circulaire (afval)waterzuivering; waarbij

  • Haalbaarheid betekent dat er een rendabele business case moet zijn die technisch mogelijk is;
  • Schaalbaarheid relateert aan de maatschappelijke voor- en nadelen en de veranderende rolverdeling van betrokken instanties.

De vereisten

Het onderzoeksplan moet aansluiten bij de onderzoeksvragen die door RoSA zijn opgesteld in 2016 in haar ‘Strategie afvalwaterketen RoSA’. Deze vragen zijn verdeeld over vier ontwikkelpaden: 1) structuren benutten, 2) stromen scheiden, 3) kringlopen sluiten en 4) participatie en maatschappij, waarbij in dit project vooral is ingegaan op de ontwikkelpaden 3 en 4. Bovendien zijn er onderzoeksvragen opgesteld om de werking van de SEMiLLA-installatie te toetsen.

Het proces

Het wordt snel duidelijk wat de technische opgave in deze opdracht gaat zijn. De belangen en doelen per stakeholder worden daarna opgehaald om de techniek in te kaderen. Vervolgens wordt een stappenplan opgesteld om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen. Dit is deels gebaseerd op de stappen in het installatieproces van SEMiLLA-technologie en deels op de behoeften van de verschillende stakeholders. Op basis van de stappen is een projectbegroting opgesteld.

Het resultaat

Het proces leidt tot een integraal Plan van Aanpak waaruit duidelijk wordt hoe het onderzoekstraject voor 2020 en 2021 eruit ziet en welke stappen voorzien in beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen. Dit Plan is voorzien van een gedetailleerde financiële paragraaf. Daarnaast – en misschien wel belangrijker – is er bij de verschillende stakeholders (gemeentes, waterschappen, technologieleveranciers en duurzame ondernemers) in de transitie naar een circulaire waterketen meer onderling begrip ontstaan.

"Met de hartelijke en relaxte inbreng en aanpak van Marijn en Noor hebben zij in het complexe speelveld van belangen een indrukwekkend projectresultaat geboekt." Hans Geerse Senior adviseur waterketen

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.