Materiaalvraag & milieu-impact woningbouw

Aanleiding

In Nederland werken we aan 900.000 nieuwbouwwoningen tot en met 2030. Daarvoor is veel materiaal nodig, met een hoge milieu-impact. Om de bouwopgave te realiseren en tegelijkertijd de doelstellingen op klimaat en circulaire economie te halen, zullen we op een andere manier moeten gaan bouwen.

Wij brengen de totale materiaalvraag van de woningbouw in kaart tot en met 2030. Daarbij bouwen we voort op eerdere verkenningen vanuit het EIB & Metabolic rondom materiaalstromen in de bouw en eerder werk van NIBE & DGBC op Paris Proof CO2-budgetten. Ons uitgangspunt hierbij zijn de nationale doelstellingen op woningbouw.

Onderzoeksvraag

In deze verkenning staan twee vragen centraal:

  1. In hoeverre is de huidig verwachte woningbouwopgave haalbaar binnen de randvoorwaarden van onze duurzaamheidsopgaven op klimaat en circulaire economie?
  2. Welke handelingsperspectieven zijn er om de milieu-impact van de woningbouw in lijn te brengen met deze randvoorwaarden?

Aanpak

We voeren dit onderzoek uit in 2022 – 2023. Daarin zetten we vijf stappen:

  1. Specificeren woningbouwvraag, waarin we inzichtelijk maken hoe de vraag naar woningen tot 2030 is opgebouwd.
  2. Bepalen materiaalvraag, CO2-uitstoot & milieu-impact business-as-usual, waarin we in kaart brengen wat de impact van het business as usual realiseren van deze woningen is.
  3. Ontwikkelen & doorrekenen alternatieve scenario’s, waarin we verkennen hoe alternatieve scenario’s er uit zien.
  4. Toetsen resultaten aan duurzaamheidsdoelstellingen, waarin we valideren in hoeverre het business as usual scenario en de alternatieve scenario’s aan de doelstellingen op klimaat en circulaire economie voldoen.
  5. Uitwerken conclusies & handelingsperspectief, waarbij we aangeven welke acties er liggen voor welke partijen.

Status

We werken momenteel aan deze verkenning. We verwachten deze in mei 2023 te presenteren.

Het resultaat

Met deze verkenning willen we toewerken naar inzicht in de materiaalvraag en milieu-impact van de woningbouw. Ons gewenste resultaat is dat we met alle relevante stakeholders in de bouwsector de conclusies herkennen en onderschrijven, waarmee er een gezamenlijk vertrekpunt is om de transitie naar een circulaire bouweconomie verder te versnellen.

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.