Metaalvraag Duurzaam Energiesysteem

Aanleiding

In Nederland en daarbuiten werken we hard aan een schone en klimaatneutrale economie. Zonnepanelen, windturbines, elektrische auto’s en een robuust elektriciteitsnetwerk zijn daarvoor essentieel. Hiervoor zijn echter flinke hoeveelheden van deels kritieke metalen nodig. Deze metaalvraag blijft vaak nog onderbelicht, en kan een barrière vormen voor de opschaling die nodig is om klimaatverandering te beperken tot twee graden.

Voortbouwend op twee eerdere studies – de metaalvraag van de energietransitie en metaalvraag van elektrisch vervoer – zetten we een volgende stap door de metaalvraag van het toekomstig energiesysteem in kaart te brengen. Aanvullend op zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s verdiepen we ons hierbij in de metaalvraag van energie-opslag en infrastructuur. Daarbij nemen we het Klimaatakkoord en de lange-termijn energiescenario’s voor Nederland als uitgangspunt.

Onderzoeksvraag

Wat is de metaalvraag van onze toekomstige, duurzame energiesysteem? Welke (nieuwe) afhankelijkheden komen daarbij kijken? En welke oplossingsrichtingen zijn er om een circulaire industrie vorm te geven rondom de metalen die op termijn vrijkomen?

Aanpak

Vanaf eind 2020 werken we aan dit onderzoek. Daarbij zetten we vijf stappen:

  1. Inventariseren van metaalvraag van verschillende technologieën voor energie-opslag en -infrastructuur, waaronder batterijen, power-to heat, power-to-gas en kabels.
  2. Doorrekenen van metaalvraag voor (reeds gemaakte) energiescenario’s, zoals de systeemstudie Zuid-Holland en de Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050.
  3. Duiden van risico’s en afhankelijkheden in zowel het energiesysteem, de geopolitieke dynamiek als milieu- en sociale effecten in de keten.
  4. Verkennen van oplossingsrichtingen, waarbij we verdiepen op de regionale, nationale en Europese oplossingen die er zijn om de afhankelijkheid te verminderen en toekomstige risico’s te beperken.
  5. Valideren van de conclusies bij betrokken stakeholders, inclusief een bestuurlijke ronde tafel met diverse betrokken partijen

Status

Lopend, wij verwachten de publicatie van dit onderzoek in de zomer van 2021.

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.