Waternet

Samenwerken aan biodiversiteitsherstel

De opdracht

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil aan de slag met biodiversiteitsherstel binnen haar beheergebied. Om dit te bereiken is samenwerking met andere partijen cruciaal. Wij zijn gevraagd om te verkennen welke externe samenwerkingen mogelijk zijn, en een samenwerkingsmodel tussen deze partijen te realiseren. Dit heeft geleid tot een concrete aanpak voor de uitwerking en realisatie van een Robuust Waternetwerk.

Context

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op zoek naar een integrale aanpak rondom biodiversiteitsherstel in haar beheergebied, waarbij dit herstel bijdraagt aan de kerntaken van het waterschap: waterveiligheid, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. De visie voor een Robuust Waternetwerk, eerder opgesteld door het Waterschap, vormt daarbij het uitgangspunt. Deze richt zich op een nieuwe inrichting van het watersysteem, met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers als belangrijkste maatregel. Daarbij is het van belang om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

De vraag

Inventariseer met welke externe partijen samenwerking mogelijk en effectief is om te werken aan biodiversiteitsherstel in het beheersgebied van het waterschap AGV. Ondersteun vervolgens het vormgeven van deze samenwerking, onder meer door het inzichtelijk maken van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.

De vereisten

Goede samenwerking met verschillende betrokken partijen is één van de succesfactoren voor een Robuust Waternetwerk dat effectief bijdraagt aan biodiversiteitsherstel. Het ophalen van belangen, kansen en knelpunten bij zowel externe partijen als de interne organisatie is daarom een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Het proces

In een eerste verkenning is gesproken met boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties, de financiële sector, onderwijs, wetenschap en regionale natuurbeheerders. Vanuit deze verkenning zijn de rollen, belangen en expertises van de verschillende spelers in kaart gebracht. Tijdens een eerste sessie, met experts, zijn de kansen en risico’s van een dergelijk Robuust Waternetwerk besproken. In een tweede sessie, met bestuurders, zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor het realiseren van het Robuust Waternetwerk opgehaald en is de intentie tot samenwerking uitgesproken.

Het resultaat

Het traject heeft geleid tot een intentieverklaring van de verschillende partijen om gezamenlijk te werken aan biodiversiteitsherstel. Per partij zijn de rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen benoemd. Daarnaast is door deze gesprekken en werksessies het concept van het Robuust Waternetwerk verder aangescherpt, en is draagvlak gecreëerd om dit te gaan realiseren.

"De samenwerking met Copper8 is zeer goed bevallen. Ze hebben een nieuw netwerk gecreëerd van partijen waar energie zit om samen met het waterschap AGV aan biodiversiteitsherstel te gaan werken." Bart Specken Coördinator Biodiversiteit

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.