Gemeente Harderwijk

Strategie Circulaire Economie

De opdracht

De gemeente Harderwijk wil concreet aan de slag met circulariteit. Hiervoor wil het graag inzicht in de huidige grondstofstromen en het kennis- en ambitieniveau binnen de gemeente. Wat zijn vervolgens haalbare doelstellingen voor de gemeente? En hoe wordt hier concreet invulling aan gegeven? Samen met onze partner Metabolic hebben wij de gemeente ondersteund om deze vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden.

Context

De gemeente Harderwijk heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid en heeft een duurzaamheidsvisie opgesteld aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Naast energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is de circulaire economie het belangrijkste thema binnen deze visie.

De vraag

Ondersteun ons in het opstellen van beleid ten aanzien van circulariteit binnen de gemeente Harderwijk. Start hierin met een kwalitatieve en kwantitatieve nulmeting om vervolgens een visie en doelstellingen voor ‘Circulair Harderwijk’ te formuleren en deze te vertalen naar concrete interventies.

De vereisten

Het adviesrapport moet concrete handvatten bieden voor de gemeente Harderwijk om actief met circulariteit aan de slag te gaan. De opgestelde doelstellingen en interventies moeten realistisch zijn en voldoende draagvlak binnen de gemeente hebben.

Het proces

Allereerst is door Metabolic een nulmeting gedaan, door de dominante grondstrofstromen inzichtelijk te maken. Aan de hand van interviews met medewerkers en het bedrijfsleven zijn kwalitatieve inzichten opgehaald. Deze inzichten hebben gezamenlijk geleid tot het stellen van concrete doelstellingen voor de interne organisatie, het bedrijfsleven en de bewoners. Voor deze doelstellingen zijn tevens concrete interventies uitgezet in een Roadmap voor Circulair Harderwijk.

Het resultaat

Het proces heeft geleid tot een adviesrapport waarin verschillende visielijnen zijn uitgezet in de roadmap voor de gemeentelijke organisatie, bewoners en het bedrijfsleven binnen de gemeente Harderwijk. Het rapport bevat per visielijn concrete interventies waarmee de gemeente concreet haar ambitie kan realiseren.

“De samenwerking met Copper8 en Metabolic hebben wij als zeer prettig ervaren. Het resultaat is een compleet en volledig advies wat voor ons een onderbouwd basisstuk zal zijn voor circulair beleid in Harderwijk. Copper8 en Metabolic hadden een duidelijke visie over hoe zij ons vraagstuk wilden aanpakken. Ze namen ons mee in alle verschillende fasen van het traject en er was ruimte voor discussie, flexibiliteit en aanpassing. We hebben met Copper8 en Metabolic heel prettig samengewerkt, er waren veel contactmomenten en ze waren vaste gast in Harderwijk. Dank Hendrik, Cecile, Eline, Nico en Lotje voor jullie enthousiasme en expertise. We kijken uit naar de vervolgstappen om te bouwen aan een Circulair Harderwijk. ” Annelein Ouwerkerk Adviseur Circulaire Economie

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.