Topsector Logistiek

Logistiek in een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie

De opdracht

Logistiek is één van de negen aangewezen topsectoren die in Nederland extra aandacht verdient. Voor elk van deze topsectoren geldt dat ze ook mee moeten gaan in de transitie naar een circulaire economie. Logistiek speelt een cruciale rol in het sluiten van kringlopen, zeker als het gaat om kapitaalintensieve goederen die hun waarde over langere tijd behouden. Copper8 is door de Topsector Logistiek gevraagd om te onderzoeken wat de belangrijkste logistieke kennisvragen zijn bij de transitie naar een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie.

Context

De transitie naar de circulaire economie leidt tot langduriger en hoogwaardiger gebruik van producten en materialen. Hierbij hoort een hogere mate van onderhoud, reparatie, herstel en hergebruik waardoor nieuwe waardeketens ontstaan. Dit leidt tot nieuwe logistieke uitdagingen rond transport, voorraadbeheer, ketenregie en servicelogistiek. Deze uitdagingen zijn gevat in cases, aan de hand van uitgevoerde interviews, voor de verschillende logistieke stromen.

De vraag

Ondersteun ons bij het ophalen van de belangrijkste kennisvragen voor de logistieke sector in relatie tot de kapitaalintensieve maakindustrie in de transitie naar een circulaire economie.

De vereisten

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Topsector Logistiek en achterliggende organisaties TKI Dinalog en Stichting Connekt. Door informatie op te halen uit de netwerken van deze organisaties worden kennisvragen opgehaald die over de hele breedte spelen. Hierdoor ontstaat draagvlak en kunnen de verschillende organisaties in een volgende fase gezamenlijk aan uitwerking van dezelfde kennisvragen werken.

Het proces

We zijn gestart met het karakteriseren van de kapitaalintensieve maakindustrie omdat hier geen eenduidige definitie voor bestaat. Daarnaast is bekeken welke logistieke stromen te onderscheiden zijn. Vervolgens hebben we producenten en gebruikers van kapitaalintensieve goederen evenals logistieke partijen geïnterviewd om op te halen welke logistieke uitdagingen er spelen bij de transitie naar een circulair model. De opgehaalde inzichten zijn getoetst met een klankbordgroep, bestaande uit logistieke experts uit wetenschap en bedrijfsleven.

Het resultaat

De belangrijkste logistieke kennisvragen voor een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie zijn samengevat in een whitepaper. Hierin wordt ingegaan op het onderscheid tussen verschillende logistieke stromen en hoe deze veranderen richting een circulair model. De kennisvragen zijn uitgediept aan de hand van casebeschrijvingen van de geïnterviewde partijen. De whitepaper zal door de Topsector Logistiek gebruikt worden om verder onderzoek op te zetten en verschillende partijen met dezelfde logistieke vraag aan elkaar te verbinden.

"De transitie naar een circulaire economie vraagt veel van sectoren, ook van logistiek, maar biedt tegelijkertijd kansen. Zeker in de kapitaalintensieve maakindustrie waar al veel ervaring is met servicelogistiek en daarmee een goede uitgangspositie om ketens echt circulair te maken. Om die kansen te pakken en de transitie te versnellen heeft Copper8 de Topsector Logistiek geholpen relevante kennisvragen scherp te krijgen. Daarmee kunnen we onderzoek programmeren dat bedrijven helpt met een volgende stap in de transitie." Jasper de Graaf Programmaontwikkelaar

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.