publicatie

Effectiever sturen op milieu-impact in de bouw

op 13 mei 2022

De bouwsector staat voor een grote duurzaamheidsopgave. Met de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) wordt gestuurd op de milieu-impact van gebouwen. Een groeiende groep experts en marktpartijen is echter kritisch op hoe effectief partijen met het huidige milieuprestatiestelsel kunnen sturen op duurzaamheidsprestaties. Vanuit Copper8 hebben we daarom – samen met het NIBE en W/E-Adviseurs – het initiatief genomen tot een verkenning van de aandachtspunten. Die vormen de basis voor inhoudelijke doorontwikkeling van het milieuprestatiestelsel.

Om effectief te kunnen sturen op verduurzaming van de bouw is verdere doorontwikkeling van het stelsel nodig. Die grijpt in op zowel de nationale Bepalingsmethode, de inrichting van de Nationale Milieudatabase en de toepassing in de praktijk. De inzichten leiden tot twee publicaties:

Zes adviezen

In het adviesrapport doen we zes centrale adviezen aan de Rijksoverheid:

  1. Verbeteren van de randvoorwaarden voor het milieuprestatiestelsel, om te zorgen dat het maatschappelijk belang centraal staat in besluitvorming en Stichting NMD voldoende middelen heeft om structureel aan de doorontwikkeling van het stelsel te werken.
  2. Aanscherpen van milieuprestatiestelsel tot methode die effectief stuurt op doelen vanuit de transitie. Vanuit betere inschattingen kan effectiever worden gestuurd op de beleidsmatige doelstellingen.
  3. Verbeteren van de Nationale Milieudatabase, om te zorgen dat nieuwe producten sneller kunnen worden meegenomen in MKI- en MPG-berekeningen en verouderde productdata niet meer meegenomen kan worden.
  4. Verplichten van transparantie over milieu-impact producten, om te zorgen dat opdrachtgevers en marktpartijen op basis van beter inzicht in de milieu-effecten kunnen kiezen om bepaalde producten wel of niet toe te passen.
  5. Aanvullend sturen op maximaal verantwoorde CO2-uitstoot en milieu-impact, om te voorkomen dat de CO2-uitstoot (en andere milieuimpact) op korte termijn hoger ligt dat wat volgens recent wetenschappelijk inzicht verantwoord is.
  6. Verbeteren toetsing van MPG- en MKI-prestaties bij vergunningverlening en realisatie, om te borgen dat de rekenkundig bepaalde milieuprestatie vanuit het ontwerp in de praktijk ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Doorontwikkeling stelsel

Bij de doorontwikkeling is het belangrijk om de huidige mogelijkheden van het stelsel beter te benutten. Zo is het mogelijk om aanvullende informatie inzichtelijk te maken en hierop te sturen.  Meer Europese samenhang zorgt voor stabiliteit en zekerheid voor marktpartijen op lange termijn. Ook is belangrijk om te beseffen dat het bij het sturen op duurzaamheidsprestaties om meer gaat dan het milieuprestatiestelsel. Tot slot dienen de juiste randvoorwaarden op orde te zijn, waaronder het borgen van maatschappelijk belang in besluitvorming en voldoende financiering voor doorontwikkeling van het stelsel.

Beide publicaties zijn gedaan onder de vlag van Gideon, een bouwbrede beweging waar mensen uit de hele sector in samenwerken om de bouw op een positieve manier te veranderen. Daarbij staat het halen van de klimaatdoelen – en andere duurzaamheidsopgaven – centraal. Meer dan 30 experts vanuit 20 verschillende organisaties hebben meegedacht in de totstandkoming van deze verkenning. Daarbij gaat het zowel om advies- en ingenieursbureaus, aannemers, ontwikkelaars en andere experts.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten