Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Materialenexpeditie 2.0

De opdracht

Materiaalpaspoorten zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar de circulaire economie. In de B&U-sector wordt al langer geëxperimenteerd met materiaalpaspoorten, maar in de GWW-sector is dit nog minder bekend. In navolging van het advies van het  Transitieteam Circulaire Bouweconomie halen wij praktijkervaringen op rondom materiaalpaspoorten in de GWW. Het belangrijkste doel is om te bepalen welke volgende stappen nodig zijn voor sectorbrede toepassing en een mogelijke verplichting van paspoorten in de bouw.

Context

In 2020 hebben TBI en Dura Vermeer Infra een Materialenexpeditie geïnitieerd, waarin opdrachtgevers en -nemer 14 pilots hebben uitgevoerd rondom materiaalpaspoorten in de GWW. In deze expeditie is vooral gefocust op wat materiaalpaspoorten voor de GWW-sector betekenen. In dit vervolg ligt de focus op het toewerken naar opschaling.

De vraag

Ondersteun het Transitieteam bij het ophalen van praktijkervaringen op het gebied van materiaalpaspoorten in de GWW. Bepaal daarbij tevens welke volgende stappen nodig zijn om te komen tot sectorbrede toepassing. Beantwoord daarbij de volgende vier kennisvragen:

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn er beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien, en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelfstandig organiseren dat noodzakelijke informatie beschikbaar is?

De vereisten

Rond paspoorten komt vaak het beeld op van iets om vast te pakken of van een digitaal uniform document. Onder andere door de inzichten vanuit de GWW is duidelijk dat het gaat om een uitbreiding van informatie en data die we nu ook ophalen uit allerlei verschillende processen en om een verbetering van de opslag en uitwisselbaarheid van deze data. Data moet leiden tot kennis die toegepast moet worden in een circulaire economie.

Het proces

Om te komen tot een overzicht van de huidige stand van zaken en een concreet advies aan de Rijksoverheid spreken we met meer dan 25 ervaringsdeskundigen en experts. Deze lopen uiteen van opdrachtgevers tot opdrachtnemers en van platforms als CB’23 tot bouwbrede initiatieven als DigiGO en institutionele partijen als het Kadaster. Op basis van deze inzichten beantwoorden we de kennisvragen en stellen we ons advies op. Het concept-rapport valideren we met de verschillende betrokkenen.

Het resultaat

Het traject heeft geleid tot een Verkenning Materiaalpaspoorten in de GWW. In dit rapport zijn de vier kennisvragen beantwoord en is handelingsperspectief voor het vervolg geschetst. De centrale aanbeveling is om een nationaal afsprakenstelsel te ontwikkelen voor datadelen in de GWW.

"Floris van Haagen en Sybren Bosch van Copper8 hebben goed geluisterd naar toepassingen van paspoorten in huidige bouwpraktijk en dit knap weten door te vertalen naar een krachtige en heldere aanbevelingen vanuit de 4 onderzoeksvragen. De aanbevelingen zijn inmiddels door het ministerie van BZK opgevolgd." Menno Brouwer Adviseur Energie in de gebouwde omgeving

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.