Het Nationaal Archief

Op weg naar een duurzaam Nationaal Archief

The background

(nl) Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (Ministerie OCW) ligt de opdracht voor het Nationaal Archief (NA) om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk. Copper8 is gevraagd  het NA te ondersteunen met het opstellen van een ambitieus én gedragen duurzaamheidsplan, met als ultieme doel de milieuvoetafdruk van het NA te verminderen.

Context

(nl) Het NA heeft als taak  belangrijke archieven van de Nederlandse Rijksoverheid in originele staat te bewaren en beschikbaar te stellen aan de samenleving. Tot in de eeuwigheid. Als de grootste archiefinstelling van Nederland heeft het NA een toonaangevende rol in het duurzaam (in deze context: voor de lange termijn) toegankelijk houden van informatie. Nu rijst echter de vraag hoe dit ook duurzaam (in deze context: milieubewust) gedaan kan worden.

The question

(nl) Om een duurzaam archief (in beide betekenissen) te realiseren, is Copper8 gevraagd  het NA te ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een duurzaamheidsplan waarmee het NA een bijdrage levert aan de Rijksbrede duurzame doelstellingen. Dit kan niet zonder het creëren van bewustwording over duurzaamheid bij het MT en de medewerkers.

Current situation and future

(nl) Voor een gedragen duurzaamheidsplan zijn  twee sporen van belang:

  1. Het inzichtelijk maken van de huidige impact van het NA door middel van een nulmeting. Op basis van deze nulmeting kunnen er keuzes worden gemaakt: binnen welke grote impactgebieden is de meeste winst te behalen. Ook kan er berekend worden welke maatregelen het meest veelbelovend zijn.
  2. Bewustzijn creëren bij medewerkers van het Nationaal Archief en het MT. Dit is nodig om het draagvlak voor een duurzaam Nationaal Archief te vergroten en de urgentie om actie te ondernemen te verhogen.

The process

(nl) Gedurende het traject is intensief samengewerkt met een kernteam waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen betrokken waren. Het traject is van start gegaan met het bepalen van ambities: Op welke vlakken liggen de prioriteiten van het NA? Waar kan de meeste impact gemaakt worden? Waar heeft het NA het meeste invloed op? Tegelijkertijd is er een start gemaakt met de data verzameling voor de kwantitatieve nulmeting. Zo konden gedurende het traject de keuzes continu worden onderbouwd met cijfermatige input. Vervolgens is er samen met het kernteam een longlist opgesteld van duurzame maatregelen die de milieuvoetafdruk kunnen verkleinen. Uit deze duurzame maatregelen zijn een reeks experimenten (actiegerichte combinaties van maatregelen) gerold, die we samen met het NA hebben opgepakt en uitgevoerd. Zo stond het hele traject in het teken van ‘voordoen, nadoen, zelf doen’, van advies naar uitvoering.

The results

(nl) Het traject heeft ervoor gezorgd dat duurzaamheid goed op de kaart staat bij het NA. Het heeft geleid tot een duurzaamheidsplan dat gedragen is door de hele organisatie, van het kernteam tot het MT. Er is inmiddels  een aantal experimenten afgerond of gestart om  daadwerkelijk duurzame keuzes te maken binnen de organisatie. Ook is er een impact model opgeleverd, waarmee het NA kan bijhouden wat de effecten  van deze experimenten zijn.

De impact van Jeroen en Stefan zit niet alleen in hun kennis van zaken maar ook in hoe zij zijn als mens. Door hun benadering hebben ik en de leden van het kernteam, de urgentie van het onderwerp gevoeld maar altijd het idee gehad dat er nog ‘handelingsperspectief’ was en dat mijn/onze bijdrage wel degelijk verschil kan maken. Die realistische - positieve insteek maakt dat je meer bereikt. Zonder Copper8 geen Duurzaam NA! Jacqueline van der Mark Projectleider Duurzaam NA

Similar projects

Want to learn more about our projects? Email us.