Provincie Noord-Brabant

Circulair inkopen ‘afvalarm kantoor’

De opdracht

De Provincie Noord-Brabant wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die gedachte is de Provincie al meer dan 10 jaar bezig om de hoeveelheid restafval in het Provinciehuis te minimaliseren. Dit heeft ertoe geleid dat minder dan 17% van het afval tot restafval (niet-recyclebaar) behoort. Om de ambitie verder door te trekken naar restafvalvrij hebben wij de Provincie ondersteund in het vormgegeven van een ambitieus aanbestedingsproces om een passende afvaldienstverlener te selecteren.

Context

In 2008 is een serieuze start gemaakt met het scheiden en reduceren van afval. Nu, meer dan 10 jaar later, is de restafvalstroom minder dan 17% van het totale volume en de andere stromen zijn herbruikbare stoffen. Binnen het Provinciehuis worden ongeveer 30 verschillende stromen ingezameld. Het doel van de Provincie is de restafvalstroom tot een minimum terug te dringen (afvalvrij of afvalarm).

De vraag

Ondersteun ons in het vormgeven en uitvoeren van het aanbestedingsproces dat tot doel heeft om een afvaldienstverlener te selecteren die onze ambitieuze doelstellingen met betrekking tot afvalpreventie en afvalscheiding gaat realiseren.

De vereisten

Naast de ambitiereductie van restafval is de reductie van de totale hoeveelheid afval en de duurzaamheid van verwerkingsprocessen toegevoegd als ambitie. Daarnaast is er in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de markt een vaste prijs per jaar gehanteerd, waarin zo’n 15% van de opdrachtsom met bonussen verdiend kan worden. Deze bonussen worden uitgekeerd wanneer de van tevoren afgesproken duurzaamheidsprestaties zijn behaald.

Het proces

Om tot een ambitieuze uitvraag te komen die goed aansluit bij de overige wensen van de Provincie zijn middels een aantal werksessies alle eisen en wensen in kaart gebracht. Deze zijn vervolgens geprioriteerd en geconcretiseerd. Er is gekozen voor een openbare procedure waarbij 100% gegund is op kwaliteit. De inschrijvers hebben voor elk van de drie gunningcriteria een plan van aanpak ingediend dat door de Provincie is beoordeeld.

Het resultaat

De Provincie heeft EcoSmart, onderdeel van Renewi, geselecteerd als partij om de komende jaren met de Provincie de ambities op afvalreductie en een restafvalvrij kantoor te realiseren. Na voorlopige gunning is er samen met EcoSmart afgesproken welke duurzaamheidsprestaties er de komende jaren behaald gaan worden en in welke ontwikkelpad. Deze prestaties dienen uiteindelijk te leiden tot een restafvalvrij kantoor met een lagere totale hoeveelheid afval.

“Copper8 heeft ons uitstekend geholpen bij de aanbesteding ‘afvalarm kantoor’. Een traject waar buiten de lijnen gekleurd moest worden en los gekomen moest worden van geijkte methodieken en gedachten. Na een aantal eerdere pogingen wisten we niet hoe dit vraagstuk opgelost moest worden. Godard en Hendrik hebben ons vraagstuk geanalyseerd en samen met ons projectteam gespard over onze eisen en wensen en dit naar een hoger plan getrokken. Zij waren voor ons de juiste partner die dit wist vorm te geven”. Brigit van Moergestel Contractmanager

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.