Woningbouw binnen planetaire grenzen

on 20 April 2023

De bouwsector is een sector met veel impact, waar de spanningen tussen grote maatschappelijke opgaven voelbaar zijn. Enerzijds heeft Nederland een doelstelling voor de bouw van 100.000 woningen per jaar, om het woningtekort terug te dringen en een fijne woonplek voor iedereen te realiseren. Anderzijds liggen er voor 2030 ambitieuze doelstellingen op klimaat (55-60% CO2-reductie), circulaire economie (50% minder materiaalgebonden milieu-impact ) en stikstof (50% minder stikstofuitstoot).

Deze verkenning laat zien wat de materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact van de woningbouwopgave tot en met 2030 is. Daarbij is de impact van bouwen conform business-as-usual bepaald en zijn zes circulaire strategieën geschetst om de impact te verlagen. De combinatie van deze strategieën leidt tot een veranderscenario, waarmee we verkennen in hoeverre we de huidige woningvraag kunnen realiseren binnen de grenzen van onze planeet.

CO2-budget in zicht

Om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C is er een maximale hoeveelheid CO2 die wereldwijd nog mag worden uitgestoten: ons CO2-budget. Deze maximale uitstoot is een randvoorwaarde om onze wereld gezond, veilig en leefbaar te houden voor onszelf en toekomstige generaties. Met onze huidige manier van bouwen wordt het ‘CO2-budget voor de Nederlandse bouw’ in 2027 overschreden. Aanvullende nieuwbouw is op dit moment dus niet in lijn met een 1,5 °C-scenario.

Materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact nemen toe

In een business-as-usual-scenario neemt de materiaalvraag en milieu-impact van de bouw verder toe als gevolg van de groei in bouwproductie. Voor de woningbouwopgave leidt dat tot een totale materiaalvraag van 104 Mton. Gewapend beton vormt hiervan het grootste aandeel, zowel op basis van massa (67%) als CO2-uitstoot (45%). Beton wordt gevolgd door  steenachtige materialen als bakstenen en keramiek, met 9% van de massa en 10% van de CO2-uitstoot. Op basis van de bredere milieu-impact (MKI in productie- en bouwfase) hebben ook installaties een significant aandeel: 15%.

Circulaire strategieën

Er zijn verschillende strategieën om het materiaalverbruik, de CO2-uitstoot en de milieu-impact van de woningopgave te verminderen. Deze verkenning bepaalt de impact van zes strategieën tot en met 2030:

 1. Beter benutten van de bestaande woningvoorraad, waarbij tot en met 2030 zo’n 50.000 woningen kunnen worden gerealiseerd zonder bouwkundige ingrepen;
 2. Optoppen & transformeren, waarbij tot en met 2030 zo’n 100.000 woningen kunnen worden gerealiseerd op of binnen de bestaande gebouwvoorraad;
 3. Kleiner bouwen, waarbij een verschuiving plaatsvindt van grondgebonden woningen naar appartementen en alle woningen zo’n 10% kleiner worden gebouwd;
 4. Hoogwaardig hergebruik, waarbij het aandeel hergebruikte producten en materialen toeneemt tot 9,5%;
 5. Biobased bouwen, waarbij het aandeel biobased woningen stijgt tot 50% (grondgebonden) en 30% (gestapelde bouw);
 6. Intensieve industrialisatie, waarbij de industriële productie van woningen groeit tot 50%.
Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Een Toekomstbestendige Milieuprestatie Gebouwen

on 18 April 2023

De bouw staat voor een enorme duurzaamheidsopgave, onder meer om haar klimaatimpact en grondstofverbruik te verminderen. Een goede berekeningsmethodiek voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) is daarvoor onmisbaar. Om de Rijksoverheid te helpen bij de aanscherpring van de MPG en introductie van een CO2-eis voor de bouw, publiceren DGBC en Gideon samen een position paper over hoe een toekomstbestendige Milieuprestatie Gebouwen er uit kan zien. Collega’s Sybren en Tomas zijn intensief betrokken geweest bij het opstellen hiervan.

Welke indicatoren zijn leidend?

In deze position paper pleiten DGBC en Gideon voor een aantal bewuste keuzes bij de aanscherping van de MPG en de introductie van een CO2-eis. Die keuzes zijn nodig om het stelsel toekomstbestendig te maken. Een goed functionerend stelsel heeft minimaal twee indicatoren nodig, zo stelt de paper:

 1. Een MPG die stuurt op de integrale milieu-impact over de hele levenscyclus. Dat betekent dat zowel naar de aanscherping op korte termijn als naar een langetermijnpad moet worden gekeken.
 2. Een GWPA-indicator (werktitel: MPG-2) die stuurt op de CO2-uitstoot in de productie- en bouwfase (Module A). Het advies is het gebruik van de Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator.

Welke dilemma’s zijn er nog?

Naast twee indicatoren schetst de paper ook nog een aantal dilemma’s, waar bewuste keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij gaat het over de volgende drie punten:

 • Het wel of niet meerekenen van Module B6 (Operationeel energiegebruik), om energetisch een afweging te kunnen maken over de gehele levensduur.
 • Het wel of niet meerekenen van Module D (Hergebruik) in de MPG-score, omdat de Europese richtlijn aangeeft dat deze apart moet worden weergegeven.
 • Het wel of niet meerekenen van CO2-opslag in natuurlijke materialen (Biogene opslag) in een CO2-eis.

Hoe draagt deze paper bij?

De periode 2020 – 2030 is bepalend voor hoe de wereld zich op lange termijn zal ontwikkelen. Om ernstige opwarming van de aarde te voorkomen, biodiversiteit te herstellen en sociale ongelijkheid te verkleinen, is een gezonde, leefbare maatschappij nodig binnen de draagkracht van de aarde. Dat vraagt echter om systeemveranderingen, het ter discussie stellen van uitgangspunten en lef.

De tijd om lang en verdiepend onderzoek te doen naar precieze methoden en rekeninstrumenten mag niet ten koste gaan van een voorgenomen aanscherping. Zeker niet wanneer er een nadruk ligt op meer en sneller bouwen. Het is tijd om parallel de grenswaarden aan te scherpen én de methode te verbeteren. Met deze position paper willen de koplopers uit de sector een constructieve bijdrage leveren aan de huidige discussie rondom het normeren van circulair bouwen. Allereerst door een langetermijnperspectief te schetsen om naartoe te werken. Daarnaast door aan te geven wat vanuit het maatschappelijk belang nodig is. Het is goed om dat centraal te stellen in discussies over de aanscherping MPG en introductie van de GWPA-indicator.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Impact jaarverslag 2022

on 01 February 2023

Al sinds onze oprichting in 2013 hebben wij een hoofddoel: het realiseren van impact. Als je ‘impact first’ bent, moet je ook de impact van je werk inzichtelijk maken, en daarop gaan sturen. Daarom maakte wij een heuse ‘Impactmeter’ aan de hand waarvan wij onze projecten zouden beoordelen… Easier said then done, zo blijkt na bijna 10 jaar. Want elk project is uniek, en hoe kun je al deze unieke aspecten nou vatten in één model voor impact?

Inmiddels zit de impactmeter al in haar derde iteratie, we geven de hoop niet op. En ondertussen kriebelt het wel, want dolgraag willen wij de impact van ons werk wel delen. En daarom pakte Eline van Terwisga de handschoen (en haar pen) op. Geen saai verhaal met cijfers en droge teksten, maar een mooie illustratie als jaarverslag, nu alweer voor het tweede jaar op rij!

Browse tip: er zitten doorverwijs linkjes in de PDF!

 

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Materialenexpeditie 2022: Geleerde lessen rondom hergebruik

on 12 December 2022

Inzet op hergebruik is een belangrijk onderdeel van de ambitie op circulaire economie in de bouw. Op initiatief van Dura Vermeer, BAM en VolkerWessels heeft in 2022 de tweede editie van de Materialenexpeditie plaatsgevonden. Tijdens deze tweede Expeditie zijn praktijkervaringen op het gebied van hergebruik opgehaald uit bouwprojecten. De Expeditie is mogelijk gemaakt met ondersteuning van Bouwend Nederland.

Tijdens de Expeditie is onder meer gebleken dat hergebruik in de praktijk nog maar beperkt van de grond komt. Veel partijen willen hier stappen op zetten, maar lopen aan tegen het niet bij elkaar komen van vraag en aanbod, het niet kunnen voldoen aan kwaliteitsstandaarden of een niet-passende risicoverdeling.

Centrale aanbevelingen

Vanuit de Materialenexpeditie zijn twee centrale aanbevelingen gedaan:

 1. Ontwikkel een nationaal afsprakenstelsel voor datadelen, waarbij eenduidige afspraken worden gemaakt over op welke manier informatie over producten en materialen wordt opgeslagen en uitgewisseld;
 2. Maak – in voorbereiding op ontwikkeling van het afsprakenstelsel – eenduidige afspraken over welke gegevens beschikbaar moeten zijn om te komen tot daadwerkelijke, project- en organisatie-overstijgende uitwisseling van producten en materialen.

Tien projecten

De geleerde lessen zijn opgehaald vanuit tien projecten, die zijn ingebracht door deelnemers. Dit zijn projecten uit zowel de bouw als de infra. Denk daarbij aan het Main Contract tussen Schiphol, de BAM en Heijmans, Geleiderail-as-a-service vanuit de Provincie Noord-Holland en de circulaire bovenbouwvernieuwing in Zeeland door VolkerRail in opdracht van ProRail.

Vijf thema’s

In de publicatie zijn de geleerde lessen samengevat in vijf deelthema’s:

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Climbing the R-ladder with EPV

on 07 March 2022

Extended Producer Responsibility (EPV) plays an important role in both European and Dutch circular policy. The idea here is that if manufacturers are held responsible for a greater part of products’ life phase (including during use or after disposal), they will design products for reuse, repair and refurbishment. This idea is also in line with the recommendations the Dutch Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL) made in their 2021 Integral Circular Economy Report.

Unfortunately, we see that the current EPV system is focused on increasingly high-value recycling. There is one clear success story higher up the R-ladder: the EPV system for beer bottles, that has existed for more than 30 years. Aside from this, there are almost no examples at higher levels of the R-ladder. Working with Rebel, we looked for an explanation…

But before we can reveal the answer, we must make it clear that there is no one-size-fits-all solution for EPV. The design of an EPV system must be tailored to two important factors:

 1. The properties of the product group. With this, we distinguish roughly between the ‘simple’ and short-cycle products (left in the matrix) and the ‘complex’ and long-cycle products (right in the matrix).
 2. The R-strategy being pursued. Here we distinguish between recycling and recovering (at the bottom in the matrix, >R8) and the highly valuable strategies such as remanufacturing and reuse (at the top in the matrix, <R7).

For EPV systems at a higher R-level, the right preconditions are lacking. These are especially important for complex, long-cycle products such as electronics, vehicles and wind turbines. In the context of current geopolitical developments, we must facilitate high-value reuse of these products and their raw materials (which are often rare metals) as quickly as possible. This can be done, with the following preconditions:

We are calling on the government, financiers and market parties to ensure these preconditions are implemented correctly and make EPV a success story!

 

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Circular Economy Toolkit for Policymakers

on 21 December 2021

The Netherlands is often seen as a pioneer in terms of the Circular Economy. At the same time, Dutch policy is evaluated bi-annually on its’ progress in terms of the circular transition in the Integral Circular Economy Report (ICER) that is published by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Both in 2021 as in 2023 PBL was critical: if we don’t ‘climb’ on the R-ladder, our circular goals will remain out of reach. Action is not only needed on behalf of companies, but also in terms of governmental interventions. The ICER authors state that more compulsory measures are needed in the transition such as fiscal measures, standards and regulation.

This was one of the reasons why we decided to diver deeper in the set of existing (policy) measures that can be used to further accelerate the circular transition. Do these measures allow us to climb ‘higher on the R-ladder’, or are other policy measures left unutilized? Our analysis shows that:

 1. There is (too) much attention for recycling (R8), whereas more CO2-reduction can be realized by climbing higher on the “R-ladder”;
 2. The measures are primarily technical, whereas organizational and financial embedding is needed that we don’t only create circular products, but also circular value chains.

The publication is now also available in English.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Towards a circular energy transition

on 10 November 2021

The limited availability of critical metals poses a growing risk to the transition to a clean energy system. As a consequence of the fast-growing demand, we expect shortages of critical metals both in Netherlands and across the globe. The risks around the availability of these materials are not taken into account in today’s policies around renewable energy and the circular economy. In our report Towards a circular energy transition, we map the critical metal demand for the Dutch energy transition and examine circular strategies to lower this demand.

This report is commissioned by Invest-NL, the Dutch government investment agency, the Provinces of South-Holland and Flevoland, grid operators Alliander, Stedin and Enexis (through Enpuls) and the Dutch authority for public works. The research is done in collaboration with Metabolic, Polaris Sustainability and Quintel.

Increasing risks for the energy transition

Climate-neutral energy scenarios that model for greater self-sufficiency are projecting a higher risk of a shortage for critical metals. This is the consequence of both the larger capacity of system batteries as the larger number of solar farms and wind turbines. A focus on energy savings, interconnectivity and innovation will help to lower our critical metal demand. The graph below shows the metal demand of the ten most critical metals, as a percentage of present (2020) global production.

Circular strategies

In our report, we outline four circular strategies which can help reduce a future shortage of critical metals. These are:

These strategies focus both on lowering the demand as on increasing the supply for critical metals. A combination of all four strategies is required, as focusing on one strategy has insufficient effect. This is shown in the figure below.

Share article

Stay up to date with Copper8

Green Paper on Circular Valuation

on 07 October 2021

We recently carried out a first exploration into ‘circular valuation’ in construction, commissioned by Platform CB’23 and Cirkelstad. This green paper collects current insights into valuing circular objects. It discusses the importance of valuing circularity, but also looks at the aspects that are important in assigning the value (which is hugely complex).

Three key takeaways

For this green paper, we held interviews with pioneers in the civil & utility and civil engineering sectors. They represent different roles in the supply chain, such as client, contractor, architect, appraiser and financier. Based on the insights from these interviews, a first attempt has been made to think in terms of different types of value (functional, technical, economic and social), and these are related to the different levels of real estate (building, shell, product, material). Here are three important insights from the green paper:

Would you like to know more or take part in a discussion about the valuation of circular real estate? You can download the full publication (and all other Circle City green papers) via this link (in Dutch).

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Circular Revenue Models: Required Policy Changes

on 10 October 2019

Over the past decade, Copper8 has gained a lot of practical experience with respect to circular revenue models such as sell-buyback agreements and lease. These types of revenue models are increasingly used by businesses in order to stimulate circularity. As a result of our experience we learned that the theory of circular revenue models in which ‘use’ is stimulated over ‘ownership’ is difficult to implement in practice.

For this reason we decided to further investigate the implementation of circular revenue models. We interviewed Dutch pioneers such as Mud Jeans, Bundles, Desko, Gispen, Interface, Signify en Auping; and analyzed the results with partners KPMG Sustainability and law firm Kennedy van der Laan. The goal of this research is to understand where current accounting, fiscal and financial practices conflict with the use of circular revenue models.

Following a guideline for businesses (currently only available in Dutch), this second publication is focused on policymakers. In this paper we discuss the following issues:

You can download the report here.

You can contact colleagues Cecile van Oppen, Marijn Polet or Sven van Aspert for more information.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Metal Demand of Electric Transport

on 28 September 2019

To mitigate climate change, it is important we reduce our mobility emissions. At the moment, electric cars seem to be the best solution for this, but how many critical metals do we need for these electric cars? And is there enough of these metals to meet that demand? Working with Metabolic and the Institute of Environmental Sciences at Leiden University, we have come to the conclusion that in order to achieve the electric transport objectives in the Netherlands, we will need significant amounts of critical metals.

Needed: new mobility concepts

In order to meet our current mobility needs with fewer vehicles, we need new mobility concepts. This is because the current global production of certain critical metals appears to be insufficient for the large-scale switch to electric transport. Starting with the assumption that we use no more than our ‘fair share’ of the annual global production of important critical metals, calculations for the Netherlands suggest that we will be able to produce a maximum of 1,000,000 electric cars in 2030.

Complex value chains

Critical metals have long and complex value chains. Scaling up takes a lot of time and requires large investments, and not all theoretical reserves are technically or economically recoverable. If the scaling up of production is not started in time, these critical metals will become scarce. This scarcity leads to increasing competition – between uses as well as countries. Shortages or interruptions in the supply of critical metals could delay the development of electric vehicles, and in today’s climate challenge, this would not be helpful.

Three solutions

To achieve our climate goals, it is important to phase out vehicles that use fossil fuels. With electric cars as the technological starting point, there are three solutions for limiting the demand for critical metals, each of which has been worked out in a scenario in the report:

The next piece of the puzzle

The role critical metals will play in our new, sustainable economy is a puzzle, and this research is a piece of that puzzle. Another piece is the study Metal Demand for renewable electricity generation in the Netherlands, which was published last year, with a focus on wind turbines and solar panels.

Want to know more? Contact our colleagues Sybren Bosch or Hendrik de Vries.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Circular Revenue Models: practical tools for entrepreneurs

on 25 September 2019

In recent years, Copper8 has had a growing focus on revenue models such as buy-back and lease constructions. Entrepreneurs are increasingly using these types of revenue models to stimulate circularity. However, when we applied the models, we noticed a gap between theory and practice.

So over the last year, we decided to understand the dynamic a bit better. Working with partners KPMG Sustainability and Kennedy van der Laan we had discussions with Dutch pioneers, including Mud Jeans, Bundles, Desko, Gispen, Interface, Signify and Auping. The aim of our research is to gain a better understanding of circular revenue models, and to share the resulting knowledge with other businesses who want to implement circular revenue models.

The first publication in this series is a guideline for entrepreneurs. In this publication, we discuss issues such as: which revenue models really lead to circular solutions? And what is the ultimate circular revenue model? This has led to the ‘Circular Revenue Models Ladder’, which illustrates the considerations for businesses.

The second publication in this series will be available soon. In the second publication, we look in more detail at the tax and accounting barriers that we encountered when applying circular revenue models in practice.

Want to know more about this research? You can contact one of our colleagues from Copper8: Cécile van Oppen, Marijn Polet or Sven van Aspert.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Metal demand in the Dutch energy transition

on 05 December 2018

To prevent serious climate change, it is important to switch quickly to a sustainable electricity supply. In the Netherlands this mainly means betting on windmills and solar panels. But how many critical metals are needed to produce those windmills and solar panels? Together with Metabolic and the Center for Environmental Sciences at Leiden University, we came to the conclusion that the worldwide production of a number of critical metals is insufficient to make the transition to a sustainable electricity system.

Climate summit

From 3 to 14 December, world leaders will meet at COP24 to discuss the implementation of the Paris Convention. During this climate summit, Dutch Secretary of State for Infrastructure & Water Management Stientje van Veldhoven will be holding a meeting on circular economy. In that meeting, they will address the issue of what critical metals will be necessary for the energy transition; our study will provide input for this meeting. This study is a development of the research presented at the Springtij Forum in September. Commissioned by the Ministry of Infrastructure & Water Management, this study has been extended and translated into English.

Solutions

The report summarizes a number of important insights that indicate the complexity of critical metal value chains. For example, most energy-saving measures (for example, an LED lamp) require more critical metals, recycling is not a short-term solution (because we currently have insufficient critical metals), and the scaling-up of metal production is complicated (because it can take 10-20 years to open a mine).

From these insights come three solutions that could help reduce our dependence on critical metals:

Context: national climate agreement

The Netherlands is working hard on the energy transition to reduce its CO2 emissions and to limit its contribution to climate change. One aspect of this energy transition is the generation of sustainable electricity. One of the headlines of the Dutch national Climate Agreement sees the country producing 49 TWh of renewable electricity through wind power offshore and 35 TWh on land in 2030. These objectives were the starting point for our calculations.

Stepping back from the Dutch context, the report provides a brief insight into how the demand for critical metals could develop worldwide as more countries move towards a sustainable energy supply.

 

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts

Circular Tendering thesis

on 27 January 2018

On 26 January 2018, Floris van Haagen graduated from TU Delft with the thesis Circular Tendering. Floris graduated from the Faculty of Architecture and received interdisciplinary support from a TU Delft from a legal, structural and environmental expert. Copper8 was his external supervisor.

For his thesis, Floris investigated the factors that lead to a successful circular tender. In order to determine the success factors, he analyzed six circular tenders:

On the basis of the case studies he investigated and a number of in-depth interviews, Floris came up with some 21 recommendations for the design of a successful circular tender. Floris’s findings provide strong and independent confirmation of the method developed by Copper8. Here are some of the most important recommendations:

You can find the complete Circular Tendering thesis here and the information from TU Delft here.

Share article

Stay up to date with Copper8

Related posts